http://www.varunee-raikhing.com  
 หน้าแรก  บทเรียนออนไลน์  สมาชิก  เกี่ยวกับเรา  สมุดเยี่ยมชมเว็บ  ติดต่อเรา
ค้นหา   ประเภทการค้นหา 

วันนี้ : 22 ม.ค. 2561
SuMoTuWeThFriSat
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

เมนูสมาชิก
 Username
 Password

   Lost Password
   Register
Menu
หน้าแรก
ข่าวสารจากโรงเรียน
บทความ
ปฏิทินกิจกรรมรายเดือน
ปฏิทินกิจกรรมรายปี
ภาพกิจกรรม
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลด
Web Links
ถาม/ตอบ
แผนที่โรงเรียนวัดไร่ขิง
Link Banner
เว็บแนะนำ
กบนอกกะลา
สวนจิตรลดา
ครูบ้านนอก
ครูไทย
หลักสูตรแกนกลาง
คปภ.นครปฐม
Guru Online
สพท.นครปฐม เขต 2
สพท.นครปฐมเขต 1
สหวิชา ดอทคอม
งานประเมิน อ.วารุณี c9
Varunee Blog
บทเรียน E - Learning
รวมเว็บวิทยาศาสตร์
แบบฝึกวิทย์ ประถมต้น
สวทช.
กระทรวงวิทยาศาสตร์
วิชาการดอทคอม


[ รวบรวมเว็บแนะนำ ]
ผลงานนักเรียน
อบรมยุวมัคคุเทศก์
อบรมยุวมัคคุเทศก์
ประวัติของฉัน จัดทำโดย ด.ญ. ศิริวิภา	ศิริผล	 อายุ	9   ปี	  ป.3/1      เลขที่	27
ประวัติของฉัน จัดทำโดย ด.ญ. ศิริวิภา ศิริผล อายุ 9 ปี ป.3/1 เลขที่ 27
แฟ้มพัฒนางาน
แฟ้มพัฒนางาน
      โรงเรียนวัดไร่ขิง  (สุนทรอุทิศ)
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
ประวัติของศิริวิภา
ประวัติของศิริวิภา


[ รวบรวมผลงานนักเรียน ]
งานประเมิน อ.วารุณี c9
 เลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ


  รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ คลิกดาน์โหลดไฟล์ที่นี่..........

    

                       

 

รายงานการพัฒนา

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

 

 

 

 

 

 

ของ

นางสาววารุณี      ถีระแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนวัดไร่ขิง  ( สุนทรอุทิศ )

 

 

 

 

 

    

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  2

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 


กิตติกรรมประกาศ

               

รายการผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4       นี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี    เพราะได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน   คณะครูผู้ปกครอง    และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    4   โรงเรียนวัดไร่ขิง ( สุนทรอุทิศ )  ปีการศึกษา 2551 ในการเป็นกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา   ผู้ศึกษาขอขอบคุณไว้    โอกาสนี้

           คุณงามความดี   และประโยชน์อันพึงมีที่เกิดจากรายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนคอมพิวเตอร์ครั้งนี้  ขอมอบอุทิศให้บิดา -  มารดา    และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ให้ชีวิตและ

อนาคตครู-อาจารย์ให้สรรพวิชาแก่ผู้ศึกษา   และผู้ที่อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จ  คณะครูโรงเรียน

วัดไร่ขิง  ( สุนทรอุทิศ  )  คณะครูโรงเรียนวัดท่าพูด  ( นครผลประชานุกูล )   คณะครูโรงเรียนวัด   ดอนหวาย ( นครรัฐประสาท )  ซึ่งคอยให้กำลังใจ ช่วยเหลือสนับสนุนจนทำให้รายการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เล่มนี้สำเร็จด้วยดี

 

                                                                                                               

 

 

  วารุณี    ถีระแก้ว

                                                                                                                ครูชำนาญการพิเศษ

                                                                                                    โรงเรียนวัดไร่ขิง ( สุนทรอุทิศ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                              คำนำ

                ปัจจุบันมนุษย์สามารถเดินทางจากซีกโลกหนึ่งไปอีกซีกโลกหนึ่งในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้

เพราะเป็นสังคมแห่งการแข่งขันและยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการสื่อสารเทคโนโลยีที่เป็นสากล  ดังนั้นทุกวันนี้ทุกส่วนของสังคมไทย  โดยเฉพาะในส่วนของภาครัฐ  ได้พยายามดำเนินการปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู้โดยหวังจะให้เด็กไทยมีคุณภาพ  และมีคุณสมบัติในการสืบสานภารกิจการฟื้นฟู  และพัฒนาประเทศดังกล่าวได้  โดยได้เล็งเห็นความสำคัญความจำเป็นของการฝึกฝนเยาวชนให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี  โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์  และเครือข่ายทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาพัฒนางาน  และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นปกติวิสัยสำหรับเยาวชน

                โรงเรียนวัดไร่ขิง ( สุนทรอุทิศ ) ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในทุกวิถีทาง  ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนในความรับผิดชอบ และชุมชนโดยรวมได้มีทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ต่อไป  โดยมีจุดประสงค์ของการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ เพื่อ

1. พัฒนาการเรียนการสอนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

2. พัฒนาความรู้ความเข้าใจ  เจตคติที่ดีต่อคอมพิวเตอร์   สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

ในฐานะอุปกรณ์ช่วยงาน   และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

                3. ให้มีสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ  และตรงกับความต้องการ

                4. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5. พัฒนาและส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง

6. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)

7. พัฒนาปรับปรุง  หลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรท้องถิ่น  หลักสูตรบูรณาการ สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี  วิธีการสอนบูรณาการใหม่

8. พัฒนาการฝึกให้คิด  วิเคราะห์  และมีความคิดสร้างสรรค์

9. พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ควบคู่กับการเรียนการสอน

10. พัฒนาการแลกเปลียนเรียนรู้ web  blog สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2 โดยใช้ชื่อ http://go  to  know.org/blog  varunee

จึงหวังว่า      “รายงานการพัฒานาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์”    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เล่มนี้  จะเป็นประโยชน์สำหรับครู  ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ และผู้ที่สนใจเป็นอย่างดี

นางสาววารุณี  ถีระแก้ว

                                                                                                                 ครูชำนาญการพิเศษ

                                                              โรงเรียนวัดไร่ขิง ( สุนทรอุทิศ )


สารบัญ

 

                                                                                                                                                                           หน้า

กิตติกรรมประกาศ                                                                                                                                            

คำนำ                                                                                                                                                                    

สารบัญ                                                                                                                                                                 

สารบัญตาราง                                                                                                                                                      

 

บทที่   1  บทนำ                                                                                                                                                   1

          -  ความเป็นมาและความสำคัญ                                                                                                        1

                -  วัตถุประสงค์ของการพัฒนา                                                                                                         2

                -  ขอบเขตของการพัฒนา                                                                                                                  3

                -  นิยามศัพท์เฉพาะ                                                                                                                            3

                -  ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                        4

 

บทที่  2  หลักการและแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์          5

                -  นโยบายรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                     5

                -  แผน  IT  ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ                                     6

                -  หลักสูตรกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                          9

                -  แนวการจัดกิจกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน                                                                                 25

                -  ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา                                                                                   31

                -  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

   โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตามหลักการสอนแบบ  CIPPA MODEL             39

-  การจัดทำแผนการสอน                                                                                                                  43

-  การจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน                                                                       48

-  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                     50

 

บทที่  3  วิธีดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์                   52

                -  วัตถุประสงค์ของการพัฒนา                                                                                                    52

-  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                                                                                                      52


สารบัญ (ต่อ)

           

หน้า

                -  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา                                                                                                     52

-  การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ                                                                                      53

                -  การเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                                                                   54

                -  ระยะเวลาประเมิน                                                                                             &nb

[ หน้าหลัก ] [ งานประเมิน อ.วารุณี c9ทั้งหมด ]
 
  Copyright © 2009 varunee-raikhing.com 
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์ 1629929 ท่าน.
website tracker